Politica de confidențialitate

Definiții 

GDPR include o listă de definiții, dintre care cele mai importante vor fi explicate mai jos:

 

Operator” înseamnă o persoană sau o organizație care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În contextul acestei politici, Eren Cons este un operator;

 

Angajat” – Din motive practice, cuvantul “angajat” va avea un înțeles larg în această politică și va include orice fost sau actual angajat, angajat temporar (agenție), voluntar, ”expat”, practicant sau alt angajat ori lucrător nepermanent;

 

Spațiul Economic European (SEE)“, care include în prezent următoarele țări: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Marea Britanie;

 

Date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); 

 

“Persoana vizată” înseamnă o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

 

Date personale sensibile” înseamna Date cu Caracter Personal care relevă, cu privire la o persoană:

  • origine rasială sau etnică;
  • opinii politice;
  • credințe religioase sau filosofice;
  • calitatea de membru al sindicatelor;
  • date privind sănătatea sau sexul;
  • date privind condamnările penale și infracțiunile sau măsurile de securitate aferente.

 

“Prelucrare” este definită ca orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. Aceasta înseamnă că termenul de “procesare” are un ințeles și un domeniu de aplicare foarte larg; 

 

Consimțământul” este definit ca orice indicație liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care el sau ea, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal legate de el sau ea.

Sensul termenilor din lista de mai sus va fi cel indicat în definiție indiferent dacă acești termeni sunt sau nu redactați cu majuscule în cadrul acestei Politici. 

 

Principii privind procesarea datelor cu caracter personal

Eren Cons respectă confidențialitatea persoanelor vizate la care se face referire mai sus, ale caror Date cu Caracter Personal sunt prelucrate de către Eren Cons, și se angajează să protejeze Datele lor cu Caracter Personal în conformitate cu cerințele GDPR. Această conformare este în concordanță cu dorința Eren Cons de a-și informa Angajații și toate celelalte Persoane Vizate despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal și de a le recunoaște și respecta drepturile referitoare la viața privată. 

Prelucrările de date efectuate de către Eren Cons la data adoptării acestei Proceduri sunt cele evidențiate în Anexa nr. 2 la Procedură. În cazul în care, în cadrul activității Eren Cons, apar modificări ale fluxurilor de date descrise în Anexa nr. 2 la Procedură și/sau dacă sunt necesare prelucrări noi de date, care nu sunt evidențiate la acel moment în Anexa nr. 2, acestea vor fi analizate și se va stabili (prin modificarea sau completarea Anexei nr. 2): ce date se prelucrează, de unde sunt colectate, unde sunt stocate, ce departamente din cadrul Eren Cons au acces la aceste date, cui se transmit aceste date, care este scopul prelucrării datelor în cauză, care este perioada de stocare, care este temeiul prelucrării (raportat la lista de temeiuri legale pentru prelucrare, evidențiate mai jos). 

–      Datele vor fi prelucrate în raport cu Persoana Vizata în mod legalcorect și transparent. Datele sunt procesate legal, doar dacă procesarea are la bază cel puțin unul dintre temeiurile legale indicate mai jos: 

·      Persoana Vizată și-a dat Consimțămantul cu privire la procesarea Datelor sale cu Caracter Personal cu privire la unul sau mai multe scopri specifice; sau

·      Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care este parte Persoana Vizată sau pentru a lua măsuri la cererea Persoanei Vizate înainte și în scopul de a încheia un contract; sau

·      Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale a operatorului Eren Cons; sau

·      Prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale Persoanei Vizate sau ale altei persoane fizice; sau

·      Prelucrarea este necesară în scopul satisfacerii intereselor legitime urmărite de operatorul Eren Cons sau de către o parte terță;

–      Datele vor fi colectate în scopuri specificate și legitime. Datele nu vor fi prelucrate în continuare în moduri care ar fi incompatibile cu aceste scopuri;

–      Datele vor fi adecvate, relevante și limitate la scopurile pentru care sunt prelucrate;

–      Datele vor fi corecte și, dacă este necesar, vor fi actualizate. Se vor lua pași rezonabili pentru a rectifica sau a șterge orice date inexacte sau incomplete;

–      Datele vor fi păstrate numai atât timp cat este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate și prelucrate. Aceste scopuri sunt descrise în această politică și vor putea fi modificate sau extinse numai cu respectarea prevederilor GDPR și ale altor acte normative relevante și după informarea corespunzătoare a Persoanelor Vizate.

–      Datele vor fi șterse sau modificate în urma unei cereri justificate din partea persoanei vizate;

–      Datele vor fi prelucrate în conformitate cu drepturile legale ale persoanei vizate, astfel cum sunt descrise în această politică sau conform prevederilor legale; 

–      Vor fi luate măsuri tehnice, fizice și organizatorice adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea ilegală și pierderea, distrugerea sau degradarea neautorizată sau accidentală a datelor. În cazul unei incălcări menționate în propoziția precedentă și/sau în cazul unei scurgeri de date accidentale, Eren Cons va lua măsurile corespunzatoare pentru a pune capăt încălcării / pentru a elimina scurgerea și pentru a determina răspunderea în conformitate cu GDPR și va coopera cu autoritățile competente, atunci când este necesar, în cazul în care acestea sunt implicate ca urmare a unei asemenea încălcări sau a unei scurgeri.

Compania Eren Cons se așteaptă ca toți angajații săi să respecte aceste principii și regulile acestei politici.

Categorii de date cu caracter personal procesate

3.1                Candidați pentru posturi 

Datele cu caracter personal legate de candidații pentru posturi includ următoarele:

–      Date standard legate de identitatea candidatului (nume, prenume, adresă etc.);

–      Date personale (data și locul nașterii, naționalitate, sex, număr de telefon, adresa de e-mail, hobby-uri și arii de interes etc.);

–      Poza candidatului, dacă în mod voluntar acesta/aceasta a furnizat o astfel de poză (e.g. prin includerea în CV sau în alte documente furnizate de către candidat); 

–      Afilieri la diverse grupuri/entități/cluburi profesionale, culturale sau de altă natură dacă astfel de date sunt incluse în CV sau în alte documente furnizate de către candidat;

–      Date cu privire la experiența profesională a candidatului (date cu privire la angajatorii anteriori, încetarea ultimului loc de muncă și activitatea desfașurată acolo, proiecte speciale etc.) inclusiv verificări ale referințelor dacă solicitantul de locuri de muncă a furnizat Eren Cons referințe în CV-ul depus la Eren Cons;

–      Date cu privire la pregătirea candidatului (diplome, certificate, stagii de practică, instruiri speciale etc.);

–      Abilități lingvistice;

–      Dacă se aplică, informații cu privire la deținerea de către candidat a unui permis de muncă și/sau cu privire la rezidența condidatului în Spațiul Economic European (SEE);

–      Orice altă informație pe care candidatul o furnizează Eren Cons ca parte din CV sau din cererea de angajare a candidatului, care pot fi relevante cu privire la exercitarea rolului său, în cazul în care candidatul este angajat;

–      Evaluarea digitală prin intermediul internetului (rețele de socializare), în masura în care aceste profiluri sunt disponibile spre vizionare Eren Cons iar candidatul a fost informat în prealabil cu privire la procesarea acestor date și cu privire la scopul procesării; 

–      Rezultatele testelor de evaluare efectuate de centrele de evaluare, dacă au fost furnizate de către candidat prin CV și celelate documente furnizate de către candidat; 

–      Orice alte date personale (altele decât cele menționate mai sus) care necesită prelucrare în virtutea legii.

Categorii de date cu caracter personal procesate

3.1                Candidați pentru posturi 

Datele cu caracter personal legate de candidații pentru posturi includ următoarele:

–      Date standard legate de identitatea candidatului (nume, prenume, adresă etc.);

–      Date personale (data și locul nașterii, naționalitate, sex, număr de telefon, adresa de e-mail, hobby-uri și arii de interes etc.);

–      Poza candidatului, dacă în mod voluntar acesta/aceasta a furnizat o astfel de poză (e.g. prin includerea în CV sau în alte documente furnizate de către candidat); 

–      Afilieri la diverse grupuri/entități/cluburi profesionale, culturale sau de altă natură dacă astfel de date sunt incluse în CV sau în alte documente furnizate de către candidat;

–      Date cu privire la experiența profesională a candidatului (date cu privire la angajatorii anteriori, încetarea ultimului loc de muncă și activitatea desfașurată acolo, proiecte speciale etc.) inclusiv verificări ale referințelor dacă solicitantul de locuri de muncă a furnizat Eren Cons referințe în CV-ul depus la Eren Cons;

–      Date cu privire la pregătirea candidatului (diplome, certificate, stagii de practică, instruiri speciale etc.);

–      Abilități lingvistice;

–      Dacă se aplică, informații cu privire la deținerea de către candidat a unui permis de muncă și/sau cu privire la rezidența condidatului în Spațiul Economic European (SEE);

–      Orice altă informație pe care candidatul o furnizează Eren Cons ca parte din CV sau din cererea de angajare a candidatului, care pot fi relevante cu privire la exercitarea rolului său, în cazul în care candidatul este angajat;

–      Evaluarea digitală prin intermediul internetului (rețele de socializare), în masura în care aceste profiluri sunt disponibile spre vizionare Eren Cons iar candidatul a fost informat în prealabil cu privire la procesarea acestor date și cu privire la scopul procesării; 

–      Rezultatele testelor de evaluare efectuate de centrele de evaluare, dacă au fost furnizate de către candidat prin CV și celelate documente furnizate de către candidat; 

–      Orice alte date personale (altele decât cele menționate mai sus) care necesită prelucrare în virtutea legii.

Cine suntem?

Suntem EREN Grup – de peste 18 ani oferim antrepriză generală pentru proiecte industriale din România.

m